80 Iris I.O.O.F.

Logens møder

Logemøderne afholdes den 2. og 4. onsdag i hver måned i tiden 1. september til 15. december og igen fra 2. januar til 15. maj. i logebygningen Havnevej 46, Skælskør

En logeaften starter kl. 19.30 med et forretningsmøde i logesalen, ledet af logens Overmester. Mødet har en særlig dagsorden - forretningsorden - som er ens for alle loger i landet. Denne dagsorden har et etisk indhold af for-
skellig art. Der kan under mødet være indlæg af egne ordenssøskende og af ordenssøskende fra andre loger. Desuden inviteres af og til foredragsholdere fra forskellige samfundsgrene til belysning af emner inden for Ordenens ide-
grundlag og formål.

Mødet i logesalen er præget af ro og højtidelighed, idet en sådan form underbygger vort etiske formål.

Nogle gange i sæsonens forløb får vi besøg af en søsterloge fra en anden by, og vi aflægger ligeledes logebesøg i søsterloger i nabobyerne. Dette er medvirkende til at udvide vor horisont og knytte tætte bånd til vore medsøstre på tværs af kommune- og amtsgrænser.

Efter afslutning af forretningsmødet i logesalen samles søstrene til selskabeligt samvær i selskabslokalerne under ledelse af logens Undermester. Her gælder også en dagsorden - dog af mere fri karakter.

Ved hvert møde serveres et let traktement, som søstrene selv betaler. Der synges nogle sange, idet sang og musik er en vigtig del af enhver logeaften - og der holdes taler ved festlige lejligheder. Indimellem kan der være fore-
drag, indlæg eller underholdning af forskellig art enten ved ordenssøskende eller ved inviterede gæster.

Den selskabelige del af en logeaften er lige så vigtig som mødet i logesalen, da det er her søstrene lærer hinanden at kende. Det er her kimen til gode venskaber bliver lagt.

Til et logemøde er alle søstre ensartet påklædt. Til almindelige logemøder er påklædningen sort kjole, sorte sko samt sorte strømper. Ved indvielser, gradetildelinger og andre højtidelige logebegivenheder er påklædningen lang sort kjole og sorte sko samt hvide handsker og sorte strømper.

Møderne vil normalt være afsluttede ca. kl. 23.00.

Logen ledes af 5 embedsmænd, der vælges af logens søstre. Det fulde ansvar påhviler logens Overmester. Herudover vælges undermester, sekretær, kasserer og skatmester, der er logens øverste regnskabsfører.

Det praktiske arbejde tilrettelægges i møderne og forvaltes i forskellige formålsbestemte udvalg i samspil med logens søstre og ledelse. Herunder også det udadvendte humanitære arbejde, som hver enkelt loge selv fastlægger ud fra muligheder og behov.