BRODERLOGE NR. 76 ASGER RYG RINGSTED
under Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F

 
 
Logens udvalg


Stående udvalg (Alfabetisk)
Anskaffelsesudvalget
Enkeudvalget
Finansudvalget
Instruktionsudvalget
Revisionsudvalget
Sygeudvalget
Understøttelsesudvalget
 
Særlige udvalg (Alfabetisk)
Bygningsadministrationen
Festudvalget
Knud Hansen & Hustrus Mindelegat
Kontaktudvalget til Lejren
Kultur- & kontaktudvalget
Pressekontakt
Restaurationsudvalget
Spareudvalget
Unge brødres udvalg
Velfærdsudvalget
HjemmesideudvalgetAnskaffelsesudvalget
Anskaffelsesudvalget består af 3 brødre, hvoraf de 2 udnævnes af overmesteren i det logemøde, hvori embedsmændenes indsættelse finder sted. Endvidere indtræder logens inspektør som det tredje medlem.
Inspektøren er udvalgets formand.

Til toppen


Enkeudvalget
Enkeudvalget i broderloger består af 5 brødre, der efter forudgående forslag vælges på det første ordinære møde efter installationen.

Til toppen


Finansudvalget
Finansudvalget består at 3 brødre, der efter forudgående forslag vælges på det første ordinære møde efter installationen.

Til toppen


Instruktionsudvalget
Instruktionsudvalget består af 4 brødre, der udnævnes af overmesteren på det første møde efter installationen. Undermesteren tiltræder udvalget som formand. De af overmesteren udnævnte brødre skal have ordensmæssig erfaring.

Til toppen


Revisionsudvalget
Revisionsudvalget består af 3 brødre, der efter forudgående forslag vælges på det første ordinære møde efter installationen. Til dette udvalg kan ikke vælges brødre, der tjener i valgembeder eller er arkivar eller som er medlemmer af logens Fondsudvalg og Finansudvalg.

Til toppen


Sygeudvalget
Sygeudvalget består af overmesteren og 6 af denne udnævnte brødre. Udnævnelsen finder sted straks ved overmesterens embedstiltrædelse, og udvalget fungerer, så længe den samme overmester beklæder overstolen.
Udvalget vælger selv sin formand.

Til toppen


Understøttelsesudvalget
Understøttelsesudvalget består af 3 brødre, der efter forudgående forslag vælges på det første ordinære møde efter installationen.

Til toppen


Bygningsadministrationen
De af logens valgte medlemmer skal være III.grads brødre.
Brødre som besidder et valgembede kan ikke samtidig være logens repræsentanter i bygningsadministrationen.
Over Odd Fellow bygningen drift føres et nøjagtigt regnskab som følger logernes regnskabsår. Regnskabet revideres af de 2 logers revisionsudvalg, og vedlægges logens årsregnskab som bilag.

Til toppen


Festudvalget
Udvalget består af 5 III.grads brødre inkl. Undermesteren. Udvalget vælger selv formand. Der føres forhandlingsprotokol.
Udvalgets opgave er at arrangere de fester og andre aktiviteter, som logens overmester pålægger det.
Over udvalgets aktiviteter føres et nøjagtigt regnskab, som følger logens regnskabsår. Udvalgets regnskab vedlægges logens årsregnskab som bilag.

Til toppen


Knud Hansen & Hustrus Mindelegat
Legatet administreres af en bestyrelse i henhold til fundatsen, som er godkendt af Storlogen den 7. december 1967.
Legatets formål er:
  • at hjælpe nødlidende brødre, brødres enker eller børn.
  • at hjælpe persone (også uden for Ordenen) som har behov derfor.
  • At yde hjælp til andre formål inden for Ordenen, herunder logen, efter bestyrelsens bestemmelser.
Endvidere henvises til fundatsen.
Legatets bestyrelse fører protokol over alle afholdte møder, samt fører regnskab over legatets indtægter, udgifter og formue i samme protokol. Legatets regnskabsår følger logens regnskabsår , og dets årsregnskab vedlægges logens årsregnskab som bilag.

Til toppen


Kontaktudvalget til Lejren
Kontaktudvalget består af 3 III. Grads brødre. Brødrene udnævnes af Lejren.

Til toppen


Kultur- & Kontaktudvalget
Udvalget består af 5 brødre, og skal have følgende sammensætning: 1 ex. valgembedsmand (født formand), undermesteren, 2 III. Grads brødre (1 ældre og 1 yngre) og 1 ikke III. Grads broder (som bliver siddende i udvalget perioden ud når han opnår III. Grad).

Til toppen


Pressekontakt
Logens pressekontakt forestås af overmesteren.

Til toppen


Restaurationsudvalget
Restaurationsudvalget består af undermesteren og 5 III. grads brødre. Førstnævnte er formand.

Til toppen


Spareudvalget
Spareudvalget består af 6 brødre. 3 af disse skal ved valg have opnået III. Grad, medens dette ikke er en betingelse for de 3 øvrige medlemmer af udvalget. Udvalget vælger selv formand, som ved valget skal være i besiddelse af III. Grad. Der føres et fuldstændigt regnskab over brødrenes opsparede midler, som aflægges en gang årligt.
Udvalgets opgave er at fordele de penge, som opsparingen afkaster i rente til formål, som bestemmes ved logebeslutning ved 2/3 af de afgivne stemmer.

Til toppen


Unge brødres udvalg
Unge brødres udvalg består af undermesteren (formand) samt af et antal unge brødre.

Til toppen


Velfærdsudvalget
Udvalget består af 5 III.grads brødre. Udvalget vælger selv formand. Udvalget fører forhandlingsprotokol.
Udvalgets formål er at afholde sammenkomster for ældre og enlige bl.a. til jul.
Over udvalgets aktiviteter føres et nøjagtigt regnskab som følger logens regnskabsår. Regnskab vedlægges logens årsregnskab som bilag.

Til toppen


Hjemmesideudvalget
Webmaster har efter direktiv fra logens embedsmænd ansvaret for udarbejdelse og vedligeholdelse af logens internetside.

Til toppen


 

Teglovnsvej 44 4100 Ringsted Tlf. nr. 57 61 10 21