Anne Hardenberg  I.O.O.F.

 

Hvordan bliver jeg Odd Fellow?

Kunne du tænke dig at blive en del af denne landsdækkende - og verdensomspændende organisation - er der en speciel fremgangsmåde, som gælder for alle:

Da Odd Fellow Ordenen ikke kan betragtes som en forening, man blot melder sig ind i, har du brug for en forslagsstiller. Hvis du kender en Odd Fellow søster fra Haslev eller fra en anden by, kan du bede hende være din forslagsstiller, som retter henvendelse til vor loge nr. 74 Anne Hardenberg, Haslev.

Kender du ingen Odd Fellows, eller ønsker du direkte kontakt til vor loge, kan du skrive til en af de anførte embedsmænd, som herefter vil tage kontakt til dig for at fortælle mere om Odd Fellow Ordenen og udlevere en oplysningspjece om Ordenen.

Er dit ønske herefter at blive indviet i søsterloge nr. 74 Anne Hardenberg, udpeger vi en forslagsstiller blandt vore søstre, og hun vil kontakte dig for en mere indgående samtale. Herefter er der basis for at indsende en ansøgning om optagelse i Odd Fellow Ordenen.

For at blive indviet i Ordenen skal du være myndig og have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold. Er du gift skal din ægtefælle/samlever give sit samtykke.

Ansøgningen vil blive behandlet i overensstemmelse med de givne retningslinier, og der må påregnes ventetid, da indvielse af nye søstre kun finder sted få gange om året.

Årskontingent for et medlemskab i Anne Hardenberg udgør p.t. kr. 1780,00, der betales kvartalsvis i fire lige store rater. Endvidere betales et gebyr for optagelse og senere for tildeling af Ordenens grader.

Hertil kommer betaling for traktementet ved hvert logemøde.

Anne Hardenberg er Odd Fellow Ordenens søsterloge i Haslev. Vi er 55 medlemmer - søstre - fra Haslev og omegn i november 2015.

Odd Fellow Ordenens idegrundlag og mål er beskrevet i en særlig oplysningspjece, som kan udleveres til interesserede. Dette idegrundlag arbejdes der efter i alle loger og således også i Anne Hardenberg. Ordenens hovedmål har et etisk og humanitært sigte. Herigennem tilstræber Ordenen og logerne at give medlemmerne en etisk livsholdning, som de kan tage med sig ud i hverdagen.